Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Październik 2014 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Stypendia wypłacane przez organy samorządowe
 
Aleksander Gniłka

Stypendia wypłacane przez organy samorządowe

Przez stypendia należy rozumieć świadczenia otrzymywane przez osobę uczącą się, które mają umożliwić jej zdobycie wykształcenia lub zmotywować ją do osiągania lepszych wyników. Ich celem jest pokrycie kosztów nauki i wydatków z tym związanych.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) stypendia są generalnie zaliczane do przychodów z innych źródeł. Pewne wątpliwości mogą w tym kontekście budzić stypendia sportowe. Zwolnienia przedmiotowe związane ze stypendiami wypłacanymi uczniom i studentom zostały uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b updof.

Pomoc socjalna lub materialna

Jeśli chodzi o stypendia wypłacane uczniom, jak stanowi art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty (dalej: uso), uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Przy czym przyjmuje się, że pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne,
  • zasiłek szkolny.

Natomiast świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
  • stypendium Prezesa Rady Ministrów,
  • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym przysługuje (art. 90b ust. 3 uso):

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 uso, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizującym odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązek nauki – do czasu ukończenia ich realizacji.

Świadczenia pomocy materialnej tylko o charakterze motywacyjnym przysługują natomiast (art. 90b ust. 4 uso):

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

W przypadku pomocy materialnej o charakterze socjalnym świadczenia są przyznawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta względnie przez upoważnionego kierownika ośrodka pomocy społecznej (art. 90m uso).
 
[…]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.