Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń 2014 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez WAM
 
Aleksander Gniłka

Świadczenie mieszkaniowe wypłacane przez WAM

• Prawo do kwaterunku
• Świadczenie mieszkaniowe
• Świadczenie a podatek
• Brak zaliczek
• Zwrot podatku za poprzednie lata

Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa o zakwaterowaniu) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) jest państwową osobą prawną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Agencja ta wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Stosownie do art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu WAM wykonuje powierzone przez Ministra Obrony Narodowej zadania zlecone w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych, w szczególności dotyczące wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które WAM otrzymuje dotację budżetową.

Prawo do kwaterunku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej lub – za jego zgodą – w innej miejscowości. Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, jest realizowane w jednej z następujących form:

  • przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego,
  • przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej,
  • wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.