Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń - Luty 2019 » Czas pracy » Czas pracy w 2019 r.
 
Lena Choczaj

Czas pracy w 2019 r.

Zgodnie z art. 128 § 1 kp czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracodawca ustala rozkład czasu pracy i ewentualne w nim zmiany. Jest również odpowiedzialny za organizację procesu pracy w zakładzie pracy. W ramach posiadanych uprawnień posiada on możliwość udzielania pracownikom m.in. dni wolnych od pracy.

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca udzielił pracownikom dodatkowego dnia wolnego, np. w piątek po przypadającym w czwartek święcie, równocześnie zobowiązując ich do jego odpracowania w innym dniu, np. w wolną dla pracowników sobotę. Jednakże udzielenie pracownikom dnia wolnego od pracy oraz jego odpracowanie powinno nastąpić w trakcie jednego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie pracodawca będzie zobowiązany do:

  • Wypłaty pracownikom co najmniej wynagrodzenia przestojowego za udzielony im dzień wolny.

Pracownicy byli gotowi do świadczenia pracy, lecz nie świadczyli jej z uwagi na decyzję pracodawcy – art. 80 kp.

  • Udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy z tytułu pracy w wolną dla pracowników sobotę, za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, pracownikom należy się inny dzień wolny udzielony do końca okresu rozliczeniowego (art. 1513 kp).

Jeżeli pracodawca nie zaplanuje pracownikom dodatkowego dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę, równocześnie zobowiązując ich do pracy od poniedziałku do piątku przez cały okres rozliczeniowy, wraz z jego końcem dojdzie do powstania pracy w godzinach nadliczbowych, którą pracodawca zobowiązany będzie zrekompensować wynagrodzeniem powiększonym o 100% dodatek.

Wymiar czasu pracy

Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. W ten sposób ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ustalamy w następujący sposób:

  • mnożymy przez 40 liczbę tygodni przypadających do przepracowania w tym okresie (dla miesięcznego okresu rozliczeniowego jest to 4);
  • dodajemy do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, przemnożoną przez 8;
  • odejmujemy po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

[...]

Lena Choczaj
prawnik, specjalista z zakresu administracji publicznej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.