Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń - Luty 2019 » BHP » Od 1 stycznia 2019 r. – zmiany w BHP
 
Jacek Rajewicz

Od 1 stycznia 2019 r. – zmiany w BHP

9 listopada 2018 r. Sejm przyjął nowelizacje niektórych ustaw, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom poprzez uproszczenie przepisów w prawie podatkowym i gospodarczym. Prawie 50 zmian obejmie m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości, Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych.

Wśród tych zmian znalazły się także dwie ważne zmiany dotyczące ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 917 ze zm.; dalej: kp) w zakresie BHP:

  • zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę;
  • ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników.

Zmiany dotyczą w szczególności podniesienia limitu zatrudnienia do 50 pracowników firmy, w której to pracodawca sam będzie mógł wykonać zadania służby BHP, oraz zniesienia obowiązku przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych (w sumie w gospodarce to około 5 mln pracowników).

Pracodawca wykonujący zadania służby BHP

W wyniku tej nowelizacji zmianie ulegnie art. 23711 § 1 kp, w którym ustawodawca wskazuje, że pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP sam może wykonywać zadania tej służby. Pod warunkiem, że taki pracodawca zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 50 (przed nowelizacją do 20 pracowników) pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1376 ze zm.).

Kategorie ryzyka zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1005 ze zm.). Trzecia kategoria ryzyka to przykładowo hotele i restauracje lub pośrednictwo finansowe. Szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP to kurs lub seminarium oparty na ramowym programie szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby BHP w liczbie 64 godzin na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004  r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 108, poz. 1860 ze zm.).

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że nowelizacja odnosi się tylko do grup działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Z tym trudno się nie zgodzić, ale zmianę należy ocenić krytycznie. Powszechnie uważa się, i słusznie, że pracodawcy nawet po uzyskaniu kwalifikacji formalnych (ukończenie odpowiedniego kursu) nie mają wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zadań służby BHP.

Zniesienie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że obecnie ustawodawca w przepisach kp zbyt rygorystycznie wdraża regulacje dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i uzasadnione.

[...]

Jacek Rajewicz
długoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. BHP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.