Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń - Luty 2019 » Czas pracy » Planowanie urlopów czas zacząć
 
Justyna Lenczewska

Planowanie urlopów czas zacząć

Koniec i początek roku wiążą się z pewnymi obowiązkami dla pracodawców. Jednym z nich jest planowanie urlopów dla pracowników. W celu uniknięcia problemów z planami urlopowymi pracowników należy pomyśleć o tym odpowiednio wcześniej, tworząc odpowiedni dokument – plan urlopów.

Nie każdy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów. Planu urlopów nie ustala pracodawca, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, powinny one przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko dotyczące obowiązku sporządzenia planu urlopów. Jeżeli nie zaprezentują go w terminie 30 dni, decyzję o ustaleniu lub nieustaleniu planu urlopów podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych (art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Planu urlopów może także nie ustalać pracodawca, u którego w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takim przypadku pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 § 11 kp). Mimo że pracodawca nie ma obowiązku tworzenia planu urlopów, nie jest on uprawniony do jednostronnego wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy, gdyż termin ten musi być ustalony po porozumieniu z pracownikiem.

Pracodawca, który tworzy plan urlopów, bierze pod uwagę wnioski pracowników (art. 163 § 1 kp), natomiast w przypadku rezygnacji z tworzenia planu urlopów pracodawca musi ustalić termin urlopu wypoczynkowego w porozumieniu z pracownikiem (art. 163 § 11 kp).

Tworzenie planu urlopów

Podczas tworzenia przez pracodawcę planu urlopów można uniknąć sytuacji spornych dzięki temu, że pracodawca zna preferencje pracowników i może w łatwy sposób pogodzić wybory pracowników odnoszące się do wnioskowanych terminów urlopu wypoczynkowego z organizacją pracy w zakładzie pracy. Natomiast w przypadku braku planu urlopów wypoczynkowych pracodawca, nie wiedząc, jakie są oczekiwania pracowników dotyczące terminu urlopu wypoczynkowego, może być zaskakiwany propozycją pracowników. Może mieć to wpływ na organizację pracy w zakładzie pracy i w konsekwencji pracodawca może odmówić pracownikom udzielenia urlopu wypoczynkowego we wskazanych i preferowanych przez nich terminach.

Nawet w przypadku, gdy nie ma obowiązku tworzenia planu urlopów, dobrze jest znać plany pracowników odnoszące się do preferencji wyboru terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego, gdyż pozwoli to na uniknięcie problemu z ewentualną odmową udzielenia pracownikom urlopu w planowanym terminie.

Udzielanie urlopu zgodnie z planem

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopowym, tam gdzie takie plany są tworzone. Plan urlopów wypoczynkowych ustalany jest przez pracodawcę, który bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie pracy. Pracodawca może uwzględnić wnioskowany przez pracownika wybór terminu urlopu wypoczynkowego, jednak nie ma takiego obowiązku.

Wnioski pracowników dotyczące wyboru terminu urlopu wypoczynkowego nie są wiążące dla pracodawcy.

Potwierdza to wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 590/00), w którym SN stanął na stanowisku, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

[...]

Justyna Lenczewska
radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy i postępowaniu administracyjnym

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.