Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń - Luty 2019 » Stosunek pracy » Przeniesienie pracownika w służbie cywilnej
 
Marek Choczaj

Przeniesienie pracownika w służbie cywilnej

Charakterystyczną cechą stosunków pracy w służbie cywilnej jest wzmożone i daleko idące podporządkowanie pracownika. Urzędnicy i pracownicy służby cywilnej zajmujący wyższe stanowiska w służbie cywilnej mają obowiązek podporządkowania się.

Korpus służby cywilnej w Polsce dzieli się na:

  • pracowników służby cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
  • urzędników służby cywilnej zatrudnionych na podstawie mianowania.

Istotną cechą stosunku pracy z mianowania jest dyspozycyjność. Znaczna część przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej: usc), zwłaszcza regulujących zmiany stosunku pracy, dotyczy urzędników służby cywilnej. Mianowanie nadaje temu stosunkowi pracy szczególny charakter „służby”. Dyspozycyjność urzędnika służby cywilnej jest uznawana za daleko idące podporządkowanie jednostronnym decyzjom pracodawcy i jest jedną z podstawowych cech stosunku pracy z mianowania.

Pracownika można przenieść do pracy w innym urzędzie pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę, a urzędnika nawet wbrew jego woli. Wystarczy, że przemawiać za tym będzie bliżej nieokreślony interes służby cywilnej.

Obligatoryjne przeniesienie

W piśmiennictwie wskazuje się, że przeniesienie urzędnika zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej może nastąpić na zasadach określonych w art. 61 usc. Na uwagę zasługuje zwłaszcza obligatoryjne przeniesienie dokonywane na podstawie art. 61 ust. 1 usc, które może nastąpić tylko w razie zaistnienia okoliczności precyzyjnie określonych w ustawie, a nie jak ma to miejsce przy przeniesieniu fakultatywnym, ze względu na ważny interes służby ­cywilnej.

Przeniesienie to może nastąpić na wniosek urzędnika lub za jego zgodą, o ile nie narusza interesu służby cywilnej.

Dyrektor generalny urzędu dokonuje przeniesienia, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony. Przepis ten ustala więc możliwość zmiany pracodawcy na zasadzie przeniesienia służbowego za porozumieniem pracodawców. Przeniesienie takie nie wymaga ogłaszania konkursu w urzędzie, do którego pracownik jest przenoszony.

Przeniesienie występuje w kilku wariantach, których efektem jest jednostronna zmiana treści stosunku pracy urzędnika mianowanego, np.:

  • zmiana stanowiska w obrębie tego samego urzędu (art. 62 ust. 1 usc);
  • przeniesienie do innego urzędu w tej samej miejscowości (art. 63 ust. 1 usc);
  • przeniesienie do innego urzędu w innej miejscowości (art. 63 ust. 2 usc);
  • przeniesienie do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości, uwarunkowane likwidacją lub reorganizacją urzędu, uniemożliwiającą dalsze zatrudnianie urzędnika (art. 66 usc);
  • przeniesienie poza korpus służby cywilnej (art. 65 usc).

Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej może odbywać się w ramach tego samego urzędu, ale także między urzędami, i to nie zawsze w tej samej miejscowości.

[...]

Marek Choczaj
specjalista z zakresu zbiorowego prawa pracy, wykładowca akademicki, trener

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.