Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń - Luty 2019 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Umowa zlecenia z cudzoziemcem – skutki podatkowe na gruncie PIT i ZUS
 
Aleksander Gniłka

Umowa zlecenia z cudzoziemcem – skutki podatkowe na gruncie PIT i ZUS

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, w której polskie podmioty zatrudniają cudzoziemców. Od strony podatkowej najprostszą formą takiego współdziałania jest współpraca w ramach umowy o pracę. W praktyce równie częstą formą współpracy z obcokrajowcami jest zawieranie z nimi umów zlecenia.

Umowa zlecenia z cudzoziemcem wykonywana w Polsce rodzi obowiązek podatkowy. To, czy od tej umowy zostanie odprowadzony 20-procentowy podatek czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zależy od statusu podatkowego cudzoziemca. Należy bowiem zauważyć, że cudzoziemiec w Polsce może być zarówno rezydentem, jak i nierezydentem podatkowym, i od strony podatkowej właśnie ten status jest najistotniejszy. Mając na uwadze różne formy współpracy i opodatkowania przy wykonywaniu umowy zlecenia w Polsce, bardzo istotne jest zatem ustalenie lub też posiadanie wiedzy przez płatnika na temat tego, jaki status podatkowy posiada cudzoziemiec w Polsce:

  • jeżeli cudzoziemiec będzie polskim rezydentem podatkowym – podatek należy rozliczyć na zasadach ogólnych;
  • jeżeli obcokrajowiec nie nabędzie statusu rezydenta – to z umowy zlecenia podatek należy obliczyć według ryczałtowej stawki 20% bez kosztów uzyskania przychodów.

Decydujące znaczenie ma fakt, czy cudzoziemiec jest rezydentem czy nierezydentem podatkowym.

Miejsce zamieszkania podatnika

Rezydencja podatkowa została określona w art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.; dalej: updof), zgodnie z którym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych);
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dla celów podatkowych ważne jest, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania podatnika. Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z 27 listopada 2012 r. (I SA/Łd 628/12): „aby ustalić miejsce zamieszkania podatnika według przepisów krajowych, organy podatkowe muszą zbadać, czy podatnik przebywa w danym roku podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni lub czy posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum swoich interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)”.

Ustawodawca w przepisach updof nie precyzuje pojęcia centrum interesów życiowych. W orzecznictwie najczęściej brane jest pod uwagę miejsce przebywania najbliższej rodziny cudzoziemca (tzw. ognisko domowe), znajomych, położenie majątku, miejsce zatrudnienia, przynależność do organizacji, klubów, uprawiane hobby, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna i obywatelska, miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, miejsce, z którego osoba zarządza swoim majątkiem, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itp. Drugim alternatywnym kryterium decydującym o rezydencji podatkowej jest liczba dni spędzonych w Polsce w roku podatkowym – powyżej 183 dni.

Wystarczy spełnienie jednego z tych kryteriów, aby zostać uznanym za rezydenta polskiego.

Rezydencja podatkowa oznacza nieograniczony obowiązek podatkowy, który z kolei oznacza, że całość dochodów (przychodów) osiągniętych przez cudzoziemca będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu w Polsce, bez względu na to, gdzie (w jakim kraju) zostały one uzyskane – z uwzględnieniem zapisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uznanie osoby fizycznej za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a updof nie przesądza jeszcze o uznaniu tej osoby za osobę podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, prezes Zarządu w Tax Support Center Sp. z o.o. we Wrocławiu, wykładowca, szkoleniowiec, autor licznych publikacji

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.