Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Styczeń - Luty 2019 » Stosunek pracy » Zawieszenie w obowiązkach służbowych i jego konsekwencje
 
Marek Rotkiewicz

Zawieszenie w obowiązkach służbowych i jego konsekwencje

W zależności od sytuacji zawieszenie w obowiązkach służbowych może następować z mocy prawa, na skutek decyzji szefa jednostki lub być orzeczone jako środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym. Każda z tych przesłanek zawieszenia rodzi diametralnie różne skutki dla pracownika.

Na skutek zastosowania zawieszenia pracownik, po otrzymaniu stosownej decyzji lub informacji, jest zobo­wiązany powstrzymać się od świadczenia pracy, a pracodawca nie ma obowiązku dopuszczenia go do pracy. Należy nawet uznać, że pracodawca w takim wypadku powinien czynnie sprzeciwić się pró-bie podjęcia czynności służbowych przez pracownika.

Zawieszenie w obowiązkach służbowych oznacza narzuconą pracownikowi budżetowemu niemożność wykonywania pracy, standardowo związaną z pozbawieniem lub ograniczeniem zarobków, ale nie zawsze.

Tymczasowe aresztowanie

Przepisy:

  • art. 35 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1260 ze zm., dalej: uops);
  • art. 11 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1915 ze zm., dalej: upup);
  • art. 68 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1559 ze zm., dalej: usc);

    – w identyczny sposób odnoszą się do skutków zastosowania wobec pracownika samorządowego, urzędnika lub pracownika służby cywilnej, lub urzędnika państwowego tymczasowego aresztowania. W takiej sytuacji następuje zawieszenie stosunku pracy z mocy prawa.

Osoba zawieszona otrzymuje połowę dotychczasowego wynagrodzenia.

W tej sytuacji podejmowanie jakichkolwiek działań przez kierownika jednostki nie jest istotne. Zawieszenie następuje z mocy prawa, jest automatycznym skutkiem zastosowania przez sąd środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Kierownik danej jednostki powinien pisemnie wskazać na istnienie określonej sytuacji prawnej. Pismo to powinno zostać dołączone do akt osobowych pracownika.

O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę (art. 261 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1987 ze zm., dalej: kpk). Zawieszenie jest ściśle powiązane czasowo z okresem trwania tymczasowego aresztowania.

W sytuacji, w której nastąpi wcześniejsze ustanie tymczasowego aresztowania, z chwilą zwolnienia pracownika z aresztu kończy się także z mocy prawa okres jego zawieszenia.

Sąd Najwyższy w uchwale z 14 stycznia 2010 r. (III PZP 4/09) stwierdza, że art. 35 uops zawiera całościową regulację z zakresu prawa pracy dotyczącą aresztu tymczasowego. Nie ma więc podstaw do stosowania, na mocy art. 43 ust. 1 uops, art. 66 § 1 kp przewidującego wygaśnięcie stosunku pracy z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania. Ustawodawca w art. 35 ust. 1 uops określa bowiem samodzielnie wpływ aresztu tymczasowego na obowiązek wykonywania pracy.

Pogląd ten jest mocno osamotniony. W zakresie nieuregulowanym w pragmatykach zawodowych stosujemy regulacje kodeksowe. Skoro w ustawach brakuje jakiegokolwiek odniesienia do kwestii zakończenia zatrudnienia, zaś ich przepisy regulują jedynie sam fakt zawieszenia, to w pełni powinniśmy stosować art. 66 kp. W związku z tym upływ 3 miesięcy tymczasowego aresztowania zakończy automatycznie stosunek pracy zawieszonej osoby. Wygaśnięcie nastąpi również na podstawie art. 70 pkt 6 usc w odniesieniu do urzędników służby cywilnej. Ustawodawca w art. 11 upup, wskazując, że „urzędnik państwowy zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych w razie tymczasowego aresztowania do czasu wygaśnięcia stosunku pracy”, wprost przewiduje skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy.

[...]

Marek Rotkiewicz
specjalista prawa pracy, doradca, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.