Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień 2013 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Kryteria socjalne przy świadczeniach z zfśs
 
Aleksander Gniłka

Kryteria socjalne przy świadczeniach z zfśs

Zgodnie z art. 16 kp pracodawca, stosownie do posiadanych możliwości, ma obowiązek zaspokajania materialnych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Oprócz tego ogólnego zobowiązania na pracodawców ze sfery budżetowej podobne obowiązki nakłada ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Różnica jest taka, że czynności wynikające z kp są uzależnione od możliwości pracodawcy, a czynności z ustawy o zfśs są obligatoryjne.

Powszechnie stosowanym w praktyce kryterium przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym, finansowanych z zfśs jest dochód na członka rodziny. Świadczenia z zfśs, ze względu na ich socjalny charakter nie są roszczeniami ze stosunku pracy – ich celem jest wyrównywanie różnic w poziomie życia pracowników, a nie wynagradzanie za wykonywaną pracę. Uprawnienie pracowników do korzystania z pomocy socjalnej nie zawsze musi oznaczać gwarancję jej otrzymania.

Zasadniczo przyznawanie świadczeń finansowanych ze środków zfśs ma charakter uznaniowy (nie roszczeniowy). O przyznaniu świadczeń z zfśs decyduje wyłącznie pracodawca.

Wydatkowanie środków z zfśs

Zgodnie z art. 8 ust. 1–2 ustawy o zfśs przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Natomiast same zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. To powoduje, że pracodawca ma niemal wolną rękę w ustalaniu zasad przyznawania świadczeń, ale powinien kierować się kryteriami socjalnymi, do których z całą pewnością nie zalicza się staż pracy.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy, autor publikacji z tematyki prawa podatkowego, szkoleniowiec

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.