Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień 2014 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Ekwiwalent pieniężny członków OSP
 
Aleksander Gniłka

Ekwiwalent pieniężny członków OSP

Ekwiwalent określony przepisami o ochronie przeciwpożarowej należy się każdemu członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej (rolnikom, emerytom, uczniom, studentom, bezrobotnym i osobom pozostającym w stosunku pracy i innym). Wyjątek stanowią tylko osoby, które zachowały prawo do wynagrodzenia w swoim miejscu pracy mimo nieobecności w pracy, podczas której uczestniczyły w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Stosownie do treści art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Samą wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Ustawodawca określił jednak, że wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS w „Monitorze Polskim” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Jest on wypłacany z budżetu gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna działa w formie stowarzyszenia, przynależność do niej jest dobrowolna i nie wiążą się z nią korzyści majątkowe. Szczegółowe zadania oraz organizację Ochotniczej Straży Pożarnej określa statut.

Ekwiwalent określony przepisami o ochronie przeciwpożarowej nie przysługuje za te godziny, za które członek OSP zachował prawo do wynagrodzenia w ramach stosunku pracy (jeśli w takim pozostaje).

Zasady wypłacania ekwiwalentu

Oznacza to, że ekwiwalent jest rekompensatą za niemożność zarobkowania wskutek wykonywania niektórych obowiązków członkowskich w OSP, które służą ochronie przeciwpożarowej innych osób lub podmiotów.

Ekwiwalent jest wypłacany na wniosek członka OSP, a jego wysokość zależy od liczby godzin poświęconych „działaniom ratowniczym” i „szkoleniom pożarniczym”.

Odmowa wypłaty ekwiwalentu daje członkom OSP prawo do wystąpienia przeciwko gminie na drogę postępowania sądowego.

Kwalifikacja podatkowa

Jeśli chodzi o kwalifikację podatkową, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c tej ustawy oraz dochody, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

[...]

Aleksander Gniłka
doradca podatkowy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.