Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Numer

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 

Wrzesień - Październik 2017

Kary porządkowe i pisma dyscyplinujące

W aktach osobowych pracownika umieszcza siędokumenty związane z ukaraniem pracownika karą porządkową. Możliwość wprowadzania do nich także różnego rodzaju notatek dotyczących zachowania pracownika, jego przewinień itp. jest dyskusyjna.

więcej »

Porozumienie stron w praktyce

Propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest ofertą zgodnego rozwiązania umowy złożoną przez jedną ze stron drugiej stronie. Do skutecznego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może dojść wyłącznie za zgodą dwóch stron: pracownika i pracodawcy.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień - Październik 2017

Czy premia rekompensuje pracę nadliczbową?

Zagadnienie kompensaty pracy nadliczbowej wypłatą premii bądź nagrody często bywa analizowane pod kątem zaliczalności wypłaty premiowej a conto wynagrodzenia za nadgodziny. Spory sądowe zwykle dotyczą wysokości przyznanych świadczeń z tytułu pracy w nadgodzinach.

więcej »

Odwołanie z urlopu

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikowi korzystanie z urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca w uzasadnionych przypadkach może jednak odwołać pracownika z urlopu.

więcej »
Kadry i Płace w Administracji - Wrzesień - Październik 2017

Potrącenia z minimalnej stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gwarantujące osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług stawkę minimalnego wynagrodzenia godzinowego w kwocie 13 zł brutto.

więcej »