Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Michał Culepa

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Dodatek motywacyjny jest elementem wynagrodzenia nauczycielskiego, dzięki któremu pedagodzy są zachęcani do efektywniejszej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wyjaśniamy, jakie są zasady jego przyznawania.

Podstawą zatrudnienia nauczycieli zarówno w szkołach publicznych, niepublicznych, jak i w innych placówkach oświatowych oraz administracji publicznej jest z reguły stosunek pracy. Przybiera on najczęściej formę umowy o pracę lub mianowania (przede wszystkim w przypadku mianowanych lub dyplomowanych nauczycieli publicznych placówek oświatowych).

Wynagrodzenie nauczycielskie podlega, podobnie jak cały stosunek pracy nauczyciela, odrębnej regulacji prawnej, którą stanowi ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: KN). Ustawodawca w przepisach KN kompleksowo reguluje zagadnienia dotyczące wynagradzania nauczycieli. Regulacje kp są stosowane jedynie pomocniczo i tylko w zakresie wskazanym w art. 91c ust. 1 KN. Zgodnie z tym przepisem tylko w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy nieuregulowanych przepisami KN mają zastosowanie przepisy kp.

Do wynagrodzenia za pracę nauczyciela zalicza się następujące składniki (art. 30 ust. 1 KN):

 • wynagrodzenie zasadnicze;
 • dodatki:
  a) za wysługę lat (stażowy),
  b) motywacyjny,
  c) funkcyjny,
  d) za warunki pracy;
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • nagrody;
 • inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, niewymienione wyżej.

Z wynagrodzenia za pracę nauczyciela są wyłączone następujące świadczenia:

 • socjalne, wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • dodatki socjalne określone w art. 54 KN.

Zasadą jest, że regulacjom KN podlegają przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych placówkach oświatowych, takich jak:

 • przedszkola i szkoły;
 • zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich;
 • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podstawy przyznawania dodatku motywacyjnego

Dodatek motywacyjny jest elementem wynagrodzenia nauczyciela. Zgodnie ze swą nazwą ma on zachęcać nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, dbałości o lepszą jakość pracy. Nie ma jednak charakteru obligatoryjnego. Jest bowiem dodatkiem fakultatywnym odnoszącym się do jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć (zob. wyrok WSA w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 r., II SA/Ol 365/08).

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 416 ze zm.) – dalej: rozporządzenie ws. wynagradzania. Ogólne warunki przyznawania dodatku określa § 6 rozporządzenia ws. wynagradzania, są to:

 • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
 • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
 • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, tj. w realizację i wykonywanie:
  a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
  b) innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów (np. koła zainteresowań, kluby, zajęcia wyrównawcze i wspomagające, organizacja imprez);
  c) zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do lekcji, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (np. uczęszczanie na kursy, studia podyplomowe, konferencje i szkolenia);
 • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
 • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Powyższe reguły stanowią zbiór ogólnych zasad przyznawania dodatku motywacyjnego i minimalny zestaw warunków, jakie nauczyciel musi spełnić, aby został mu przyznany dodatek motywacyjny.

[...]

Michał Culepa
prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autor licznych artykułów i komentarzy prawnych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.