Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2017 » Czas pracy » Dodatkowe urlopy wypoczynkowe

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Joanna Stępniak

Dodatkowe urlopy wypoczynkowe

Zgodnie z przepisami kp wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, lub 26 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Niektórym pracownikom przepisy przyznają jednak prawo do urlopu w wyższym wymiarze, zwiększając przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy nawet o 12 dni.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej urzędnikowi służby cywilnej przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze wynoszącym 1 dzień po 5 latach zatrudnienia w służbie cywilnej. Urlop ten wzrasta z każdym rokiem pracy o 1 dzień aż do osiągnięcia 12 dni.

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom posiadającym status urzędnika służby cywilnej.

Urzędnicy służby cywilnej i pracownicy socjalni 

Pracownikom służby cywilnej przysługuje urlop w wymiarze określonym w kp:

  • 20 dni – przy zatrudnieniu krótszym niż 10 lat;
  • 26 dni – przy zatrudnieniu co najmniej 10-letnim.

Również osoby piastujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej zatrudniane na podstawie powołania są uprawnione do urlopu na podstawie kp.

Do okresu zatrudnienia, uprawniającego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, wlicza się okres zatrudnienia w administracji publicznej, a zatem okres zatrudnienia w organach administracji państwowej, organach administracji rządowej oraz organach samorządu terytorialnego. Okresy zatrudnienia w innych podmiotach (np. u pracodawców prywatnych lub publicznych, którzy nie są związani z administracją publiczną) nie są uwzględniane.

Okres zatrudnienia, od którego zależy prawo oraz wymiar urlopu dodatkowego, nie musi być nieprzerwany. Poszczególne okresy zatrudnieniaw administracji publicznej są bowiem sumowane.

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje również pracownikowi socjalnemu. Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. W przeciwieństwie do urzędników służby cywilnej prawo pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego jest obwarowane koniecznością spełnienia wskazanych w ustawie przesłanek. Poza koniecznością wykonywania przez pracownika socjalnego obowiązków związanych z przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych, wskazany pracownik musi być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej faktycznie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat.

Ten urlop nie przysługuje pracownikowi corocznie, lecz raz na 2 lata.

Zarówno w przypadku urzędników służby cywilnej, jak i pracowników socjalnych w ustawach nie określono sposobu, w jaki powinien być udzielany urlop dodatkowy. Wobec braku regulacji w tym zakresie należy stosować odpowiednio zasady udzielania urlopów wypoczynkowych określone w przepisach kp. Urlop dodatkowy powinien być udzielany w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W razie niewykorzystania tego urlopu staje się on urlopem zaległym, który powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego. W przypadku rozwiązania stosunku pracy zarówno urzędnik służby cywilnej, jak i pracownik socjalny nabędą prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Urlopu dodatkowego, podobnie jak wskazanego w kp urlopu podstawowego, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Urlop dodatkowy ulega również proporcjonalnemu ustaleniu w sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy (pismo z 10 kwietnia 2015 r., GNP-364-023-28-1/15) wymiar urlopu ustala się odrębnie dla urlopu kodeksowego i odrębnie dla dodatkowego. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy konieczność odrębnego ustalenia wymiaru urlopu dodatkowego wynika z przepisów dotyczących świadectw pracy, które przewidują obowiązek zawarcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym.

[...]

Joanna Stępniak
adwokat, były koordynator czasu pracy i wypłat wynagrodzeń w Departamencie Prawnym GIP, szkoleniowiec, autor licznych publikacji

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.