Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2017 » BHP » Dokumentacja związana ze szkoleniami BHP

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Jacek Rajewicz

Dokumentacja związana ze szkoleniami BHP

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Sam też jest zobowiązany odbyć szkolenie w tej dziedzinie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, które powinno być okresowo powtarzane.

Na podstawie art. 2373 kp pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której pracownik nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.) – dalej: rozporządzenie w sprawie BHP – określa szczegółowe cele, zasady, zakresy tematyczne, wymagania dotyczące treści i realizacji programów, sposób dokumentowania oraz osoby uprawnione do przeprowadzania tych szkoleń. Zgodnie z § 2.1 rozporządzenia w sprawie BHP pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Natomiast zgodnie z art. 211 kp pracownik jest zobowiązany znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Aby takie szkolenie było zrealizowane zgodnie z prawem i wywołało oczekiwane efekty praktyczne i skutki prawne, powinno spełniać warunki opisane w rozporządzeniu w sprawie BHP.

Szkolenia w dziedzinie BHP powinny być przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i spełniać wymagania formalne. Formalnym potwierdzeniem odbytego szkolenia jest prawidłowo prowadzona dokumentacja przez pracodawcę lub organizatora szkolenia oraz składane na dokumentach podpisy pracownika.

Wymagania i dokumentacja

Szkolenie wstępne w dziedzinie BHP jest dwuetapowe, obejmuje instruktaż wstępny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż to forma szkolenia, trwająca nie krócej niż dwie godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP.

Osoba szkoląca i pracownik potwierdzają odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego na piśmie, na odrębnie sporządzonej dla każdego pracownika karcie szkolenia wstępnego, której wzór jest załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie BHP. Instruktaże prowadzą inne podmioty, więc powinny być założone odrębne rejestry szkoleń: dla instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Prowadzenie rejestrów jest wymagane dla celów dowodowych, a także przydatne w sytuacji np. odtworzenia karty lub jej zagubienia.

Podstawowymi dokumentami są tu: karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP, szczegółowe programy szkoleń dla poszczególnych rodzajów stanowisk pracy, rejestry szkoleń.

Szkolenie wstępne ogólne

Jest przeprowadzane w formie instruktażu, który odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Jest realizowane w tradycyjnej metodzie, gdzie szkolący przekazuje bezpośrednio odpowiednią wiedzę słuchaczom, korzystając z przykładów praktycznych, posiłkując się pomocami naukowymi.

Instruktaż ogólny może prowadzić sam pracodawca, pracownik służby BHP, specjalista ds. BHP wykonujący u pracodawcy zadania tej służby lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Szkolenie wstępne stanowiskowe

Jest przeprowadzane w formie instruktażu, jego celem jest uzyskanie przez pracownika:

  • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu;
  • informacji o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą;
  • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych;
  • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

[...]

Jacek Rajewicz
długoletni inspektor pracy, specjalista z zakresu prawa pracy, radca prawny i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, obecnie główny specjalista ds. bhp

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.