Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2017 » Stosunek pracy » Nagradzanie pracowników w samorządzie

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Ewelina Gumienna

Nagradzanie pracowników w samorządzie

Nagrody przyznawane pracownikom stanowią bardzo ważny element systemu motywacyjnego każdej jednostki. Pozwalają szefom na docenianie najlepszych pracowników, zachęcając do dalszych starań i lepszej pracy.

Pracodawca samorządowy także dysponuje różnymi narzędziami dodatkowego motywowania pracowników, w zależności od przyjętego przez siebie stylu i sposobu zarządzania oraz możliwości budżetowych danej jednostki. Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie oraz stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych należą do obowiązków pracownika samorządowego (art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej: uops).

Funkcją nagradzania pracowników jest jednak motywowanie do wydajniejszej pracy, a jednocześnie podziękowanie ze strony pracodawcy za ich zwiększony wysiłek, wyższy niż przeciętnie.

Podstawa przyznawania nagród i premii w jst

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych określa w szczególności uops oraz rozporządzenie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ustawodawca w art. 36 ust. 6 uops wskazał, że pracownikowi samorządowemu, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę lub powołania, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, można przyznać nagrodę. Dodatkowo art. 36 ust. 5 uops pozwala na przyznanie pracownikowi samorządowemu dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 uops pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

Z powyższych informacji można wywnioskować, że z jednej strony wójt, starosta czy marszałek (oraz pozostali zatrudnieni z wyboru) nie mają możliwości otrzymania nagrody ani premii, bo te mogą zostać przyznane pracownikom z powołania lub umowy o pracę. Z drugiej jednak strony dodatek specjalny o charakterze fakultatywnym z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany pracownikowi samorządowemu, a zatem również wszystkim osobom zatrudnionym w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: jst) na podstawie umowy o pracę, powołania i wyboru. Z kolei ustawodawca w uops wyraźnie wskazał, że pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie powołania mogą otrzymać dodatkowy bonus w postaci nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy. Potwierdzeniem może być wydana 21 października 2009 r. odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, z upoważnienia ministra, na interpelację nr 11789 w sprawie możliwości otrzymania przez zastępcę wójta oraz skarbnika gminy dodatku specjalnego, nagrody za szczególne osiągnięcia czy premii uznaniowej. Podkreślono w niej, że: „obowiązujące regulacje ustawowe przyznają pracodawcy samorządowemu dużą swobodę w kreowaniu – w ramach posiadanych środków finansowych – polityki płacowej w kierowanej jednostce. (…) Samo zaś przyznanie dodatku specjalnego lub nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz określenie ich wysokości pozostaje obecnie domeną pracodawcy samorządowego”.

Przyznając pracownikom z powołania dodatek specjalny lub nagrodę, pracodawca musi powołać się bezpośrednio na zapisy wskazanych artykułów uops. Natomiast w odniesieniu do sposobu wynagradzania czy premiowania wszystkich pracowników zatrudnionych w jst na podstawie umowy o pracę należy kierować się obowiązującym w danej jednostce regulaminem wynagradzania. W nim bowiem trzeba m.in. określić zasady przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, a także warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5 uops (funkcyjny i specjalny), oraz innych dodatków. W innym przypadku szef nie miałby możliwości przyznawania tego rodzaju gratyfikacji.

Premia a nagroda

Tworząc regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w samorządzie na podstawie umowy o pracę, należy odróżnić premię od nagrody. Oba te świadczenia są często mylone, chociaż w gruncie rzeczy mają zupełnie odmienny charakter.

[...]

Ewelina Gumienna
specjalista prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.