Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2017 » Stosunek pracy » Porozumienie stron w praktyce

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Justyna Lenczewska

Porozumienie stron w praktyce

Propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest ofertą zgodnego rozwiązania umowy złożoną przez jedną ze stron drugiej stronie. Do skutecznego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron może dojść wyłącznie za zgodą dwóch stron: pracownika i pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to zgodne oświadczenie woli dwóch stron (dwustronna czynność prawna), które zawarły umowę o pracę, o rozwiązaniu istniejącego stosunku pracy (art. 30 § 1 pkt 1 kp). Do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie może dojść na skutek jednostronnej czynności prawnej, tj. wówczas, gdy jedna ze stron oświadcza drugiej, że rozwiązuje umowę o pracę za porozumieniem stron ze wskazaniem daty, kiedy umowa ma się zakończyć, a druga strona jest przeciwna i nie wyraża zgody na taki sposób rozwiązania umowy.

Druga strona nie ma obowiązku przyjęcia takiej oferty. Może odmówić bez negatywnych konsekwencji i nie zgodzić się na taki sposób rozwiązania umowy o pracę.

Do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie może także dojść poprzez stwierdzenie rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w takiej formie w przesłanym świadectwie pracy pracownikowi, które sugeruje, że pracownik na taką formę rozwiązania umowy o pracę wyraził zgodę.

Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron może zawrzeć pracodawca i pracownik. W imieniu pracodawcy może działać osoba lub organ zarządzający albo inna wyznaczona do tego osoba (art. 31 kp).

Forma rozwiązania umowy

Obowiązujące przepisy nie wskazują formy, w jakiej powinniśmy dokonać rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Dopuszczalna jest każda forma, zarówno pisemna, ustna, jak i elektroniczna. Ważna jest jednak zgoda drugiej strony na taki sposób rozwiązania umowy o pracę.

Niemniej dla celów dowodowych warto zachować formę pisemną, która stwierdza zgodę drugiej strony na taki sposób rozwiązania umowy o pracę. Ułatwi to sprawę w ewentualnym postępowaniu sądowym. Ustalenia dokonane w formie ustnej trudno później udowodnić i wykazać ich treść, gdyż najczęściej dochodzi do takich ustaleń w obecności wyłącznie stron stosunku pracy bez obecności świadków.

W propozycji kierowanej do drugiej strony umowy w treści rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest zawarte sformułowanie o wyrażeniu zgody na takie rozwiązanie, ewentualnie pod tekstem, gdzie jest miejsce na podpis, jest zawarta klauzula „wyrażam zgodę”. Wobec tego w przypadku, gdy druga strona nie wyraża zgody, powinna przekreślić taki zapis i złożyć swój podpis lub napisać „nie wyrażam zgody” i złożyć podpis.

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których druga strona nie rozumie czytanej treści i konsekwencji, jakie niesie za sobą takie pismo. Wówczas bezpiecznie jest zamiast składać swój podpis, zamieścić obok niego klauzulę „potwierdzam odbiór i datę”. W takiej sytuacji można uważać, że druga strona jedynie potwierdziła odbiór danego pisma, a nie wyraziła zgody na zawartą w nim treść.

W sytuacji, w której druga strona nie wyraziła zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, aby zakończyć stosunek pracy, należy przygotować wypowiedzenie takiej umowy bądź rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać o zachowaniu warunków przewidzianych dla tych trybów rozwiązania umowy o pracę.

[...]

Justyna Lenczewska
radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy i postępowaniu administracyjnym

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.