Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2017 » Ubezpieczenia społeczne i podatki » Pracownik na wakacjach

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Łukasz Jakubowiak

Pracownik na wakacjach

Nie tylko pracownicy, ale również ich rodziny mogą liczyć na dofinansowanie kosztów swojego wakacyjnego wypoczynku. Z perspektywy pracodawcy istnieje kilka źródeł finansowania tego rodzaju dopłat, co w kontekście ich opodatkowania nabiera doniosłego znaczenia.

Podstawowym źródłem omawianych dopłat do wakacyjnego wypoczynku są w głównej mierze środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), środki pochodzące z innych funduszy, świadczenia urlopowe lub środki obrotowe firmy. Mając na uwadze fakt, że pracodawcy sektora prywatnego nie mają ustawowego obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, należy rozgraniczyć sytuację pracodawców, którzy tworzą fundusz, oraz tych, którzy funduszu nie tworzą. Od tego w dużej mierze będą zależały skutki podatkowe omawianych dopłat.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1c ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 800) –dalej: uzfśs – jest tworzony przez pracodawców, którzy według stanu na 1 stycznia danego roku zatrudniają:

  • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
  • co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników – na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Obowiązkiem tworzenia zfśs zgodnie z art. 3 ust. 2 uzfśs są objęci również pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek bud­żetowych i samorządowych zakładów bud­żetowych. W ich przypadku liczba zatrudnianych pracowników nie ma znaczenia.

Pracodawcy, wyłączając sferę budżetową, mogą zrezygnować z tworzenia zfśs, i to bezpośrednio do nich należy podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności socjalnej w tej formie.

Ustawodawca nie określa sposobu finansowania świadczeń z zfśs. Możliwość otrzymania takiego świadczenia oraz jego wysokość są uzależnione między innymi od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z zfśs. Podobnie jest z terminem wypłaty dofinansowania z zfśs, pracodawca powinien ustalić go w odpowiednim regulaminie.

Sporo kontrowersji budzi w tym zakresie kwestia tego, czy dopłata powinna być uzależniona od długości urlopu.

Przepisy nie regulują, w jakiej liczbie dni pracownicy powinni wykorzystać urlop wypoczynkowy, by otrzymać dofinansowanie do wypoczynku. Z reguły pracodawcy uzależniają dopłaty do wypoczynku od wykorzystania w celach urlopowych kolejnych 14 dni kalendarzowych1.

Świadczenie urlopowe

Dla pracodawców sektora prywatnego, którzy chcieliby pomagać pracownikom w organizowaniu urlopowego wypoczynku, ustawodawca przewidział możliwość wyboru prostszego niż tworzenie zfśs rozwiązania.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 uzfśs pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych z ustawie lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (3 ust. 5 uzfśs).

Opodatkowanie świadczeń

Ustawodawca w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) – dalej: updof – definiującym ogólne pojęcie przychodu z poszczególnych źródeł przychodu. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

[...]

Łukasz Jakubowiak
pracownik organów podatkowych, praktyk i teoretyk z zakresu prawa finansowego i podatkowego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.