Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2017 » Wynagrodzenia i świadczenia » Świadczenia pieniężne dla zwalnianego pracownika

Opinie

Polecamy

Praktyczne książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Kadry i Płace w Administracji oraz Biblioteki Administracja Publiczna stanowią praktyczne wsparcie dla pracowników działów kadrowych i działów wynagrodzeń w sektorze publicznym. więcej »

 
 
Łukasz Paroń

Świadczenia pieniężne dla zwalnianego pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. I to w sposób terminowy i prawidłowy.

Aby zapewnić prawidłową realizację tego obowiązku, pracodawca został zobowiązany do ustalenia w regulaminie pracy:

  • terminu,
  • miejsca,
  • czasu,
  • częstotliwości
  • wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Ustalenie zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę ma na celu uporządkowanie procesu ustalania prawa pracowniczego do wynagrodzenia za pracę i stworzenie konkretnych unormowań zarówno w stosunku do pracownika, jak i pracodawcy. Sytuacja komplikuje się zdecydowanie bardziej w odniesieniu do pracowników zwolnionych, którzy nie pozostają już w stosunku pracy. Dzieje się tak głównie dlatego, że brakuje w tym zakresie konkretnych regulacji prawnych. Warto przyjrzeć się całej złożoności sytuacji prawnej i faktycznej osób zwolnionych, w kontekście terminowości wypłacania świadczeń pieniężnych.

Regulamin pracy

Zgodnie z założeniami wyrażonymi w art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1 (dalej: kp) regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy, a także związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Jak wynika wprost z przedmiotowej regulacji regulamin pracy dotyczy osób, które są pracownikami. Należy wskazać, że w sytuacji, w której dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, dochodzi również do rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony. Podmioty prawne, jakimi były pracodawca i pracownik, po rozwiązaniu stosunku pracy występują już w innych rolach: odpowiednio jako jednostka organizacyjna i osoba fizyczna, które nie są związane węzłem prawnym.

Następstwem tej sytuacji jest wyłączenie pracownika spod reżimu prawnego regulaminu pracy, ponieważ regulamin dotyczy pracowników, a nie osób, które nie są już pracownikami. Skoro dochodzi do wyłączenia byłego pracownika spod reżimu prawnego regulaminu pracy, to rodzi się pytanie, jakie będą obowiązywały go, ale i pracodawcę, terminy wypłat świadczeń pieniężnych, takich jak:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
  • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Słabość regulacji ustawowych

Problem w ustaleniu terminu wypłaty wynagrodzenia dla zwolnionego pracownika, jak również innych świadczeń pieniężnych, nasila się tym bardziej, że brakuje jakichkolwiek wytycznych ustawowych w prawie pracy. Skutkiem takiej sytuacji jest niemożność odniesienia się do jakiejkolwiek normy prawnej w tym obszarze. Pytanie o termin dokonania wypłaty takich świadczeń pieniężnych staje się tym samym bardziej aktualne. Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy (dalej: SN) w uchwale z 25 maja 2010 r.2 może być pomocne w rozwiązaniu tych wątpliwości. Jakkolwiek sprawa dotyczy rozliczeń wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową nauczyciela akademickiego, który zakończył zatrudnienie w trakcie trwania roku akademickiego, to jednak rozważania poczynione przez SN są interesujące również w odniesieniu do wypłaty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie kp.

Terminy wypłat nauczycielowi akademickiemu składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc, w tym termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny zajęć dydaktycznych, nie zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym3 (dalej: psw). Do terminów wypłaty nauczycielowi akademickiemu innych składników wynagrodzenia, przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc, ma zastosowanie, zgodnie z przepisami psw – art. 85 § 4 kp. Przepis ten stanowi, że składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.

[...]

Łukasz Paroń
ekspert prawa pracy, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.