Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień – Październik 2018 » Wynagrodzenia i świadczenia » Dodatek stażowy służby cywilnej oraz pracowników samorządowych
 
Ewa Łukasik

Dodatek stażowy służby cywilnej oraz pracowników samorządowych

Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej jest stałym składnikiem wynagrodzenia za pracę członka korpusu służby cywilnej, a więc zarówno urzędnika, pracownika służby cywilnej, jak i osoby zatrudnionej na wyższym stanowisku w służbie cywilnej. Podstawową funkcją tego dodatku jest zachęcanie członków korpusu służby cywilnej do związania swojej kariery zawodowej ze służbą cywilną.

Członek korpusu służby cywilnej uzyskuje prawo do dodatku za wieloletnią pracę po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% za każdy kolejny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawca nie ma obowiązku corocznego informowania członka korpusu służby cywilnej o aktualnej wysokości przysługującego mu dodatku, jak też dołączania do akt osobowych informacji o zmianie wysokości dodatku. Wystarczy jedno pismo informujące, iż dodatek stażowy przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Przy obliczaniu wysokości dodatku za wysługę lat uwzględnia się jedynie wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Nie należy brać pod uwagę innych składników wchodzących w skład wynagrodzenia (np. dodatku zadaniowego, dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego).

JAK USTALIĆ STAŻ UPRAWNIAJĄCY DO DODATKU

Do okresów pracy uprawniających członka korpusu służby cywilnej do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej przysługuje nie tylko za okresy pracy w służbie cywilnej, lecz także za wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Przez pojęcie okresu zatrudnienia należy rozumieć okres pozostawania w stosunku pracy nawiązanym na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Okresy te podlegają wliczeniu niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, przerw pomiędzy poszczególnymi okresami zatrudnienia oraz przyczyn ustania poszczególnych stosunków pracy. Natomiast inne udowodnione okresy wliczane do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, na podstawie odrębnych przepisów zatrudnienia, ale są brane pod uwagę przy zaliczaniu ich do stażu pracy w sferze uprawnień pracowniczych. Są to w szczególności:

  • okresy czynnej służby wojskowej (art. 301 kp);
  • okresy służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej (art. 302 kp);
  • okresy działalności kombatanckiej oraz równorzędnej wraz z okresami zaliczanymi do nich, a także okresy represji wojennych i powojennych (art. 9 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 276 ze zm.);
  • okres pracy nakładczej (§ 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, DzU z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.);
  • okres, za który pracownikowi przyznano odszkodowanie w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę (art. 51 § 2 i art. 61 kp);

[...]

Ewa Łukasik
ekspert prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.