Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień – Październik 2018 » Wynagrodzenia i świadczenia » Dodatki specjalne w samorządzie
 
Marek Stych

Dodatki specjalne w samorządzie

Ustawodawca w art. 78 § 2 kp wymienia dwa rodzaje składników wynagrodzenia i zalicza do nich: – składniki obligatoryjne, tzn. stawki wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku; – składniki fakultatywne, tzn. dodatkowe składniki, które zostały przyznane pracownikowi na mocy przepisów płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Do nich zaliczamy między innymi dodatek specjalny.

Dodatek specjalny posiada dwie podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: uops) – art. 36 ust. 5 uops – pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań;
  • regulamin wynagradzania pracowników w danym urzędzie lub jednostce organizacyjnej samorządu.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK SPECJALNY?

Zgodnie z art. 36 uops uprawnienie do dodatku specjalnego zostało przyznane dwóm grupom zatrudnionych:

  • wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa (art. 36 ust. 3 uops) – dodatek specjalny dla tej kategorii ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że przysługuje każdemu pełniącemu te funkcje1. Natomiast wysokość dodatku reguluje § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z tym przepisem tej grupie przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców – w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
  • każdemu pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań (art. 36 ust. 5 uops).

W tym przypadku dodatek specjalny ma charakter fakultatywny. Pozostali pracownicy samorządowi, w rozumieniu art. 36 ust. 5 uops w związku z art. 4 uops, to pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych, doradczych, asystenckich, pomocniczych i obsługi, zatrudnieni na podstawie powołania: zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarbnik gminy, powiatu, województwa, oraz zatrudnieni na podstawie wyboru: przewodniczący zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego i pozostali członkowie zarządu, jak również burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.

OKRESOWE ZWIĘKSZENIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH LUB POWIERZENIE DODATKOWYCH ZADAŃ

Są to dwie przesłanki, od których wystąpienia jest uzależniona możliwość przyznania dodatku2. Zatem każdy z wymienionych pracowników, któremu okresowo zwiększono obowiązki służbowe lub powierzono dodatkowe zadania, ma prawo ubiegać się o przyznanie dodatku specjalnego, a pracodawca może mu taki dodatek przyznać.

Pracodawcy nie wolno ustalać na nowo zakresu obowiązków pracownika w sposób jednostronny. Za sytuację wyjątkową uznaje się zmianę nienaruszającą rodzaju pracy, nazwy stanowiska, funkcji czy zawodu określonych w umowie o pracę,

W praktyce zakres i liczba obowiązków powierzanych pracownikowi samorządowemu powinna być tak skonstruowana, aby pracownik mógł je wykonać w normalnym czasie pracy. Znajduje to uzasadnienie w art. 94 pkt 2 kp – pracodawca jest zobowiązany w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy3.

[…]

Marek Stych
specjalista w zakresie prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.