Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień – Październik 2018 » Czas pracy » Nienormowany czas pracy
 
Marek Rotkiewicz

Nienormowany czas pracy

Od lat stosuje się pojęcie nienormowanego czasu pracy, które jest przy tym różnie rozumiane. Najczęściej odnosi się do pracy osób na stanowiskach kierowniczych lub zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy, niekiedy rozciąga się je również na tych pracowników, którzy są objęci ryczałtowym rozliczeniem pracy w godzinach nadliczbowych.

Sformułowanie to, pomimo używania go nawet w niektórych publikacjach, nie występuje jednak w przepisach i wprowadza pewne „zamieszanie”. Literalnie rzecz biorąc, jest całkowicie sprzeczne z regulacjami prawa pracy dotyczącymi czasu pracy, gdyż prawo pracy nie przewiduje zatrudnienia oderwanego od norm czasu pracy. Istnieją oczywiście pewne odmienności – tutaj można by ewentualnie potocznie mówić o swoistym „nienormowaniu” od przepisów zarówno ochronnych dotyczących czasu pracy, jak i ograniczających czas realizacji zobowiązań na rzecz pracodawców (kadra kierownicza) oraz wyłączających pracę w jakichkolwiek rozkładach czasowych (tutaj pojawia się zadaniowy czas pracy), ale absolutnie nie dają one podstaw do uznania, że w tych przypadkach stosowanie norm czasu pracy jest wyłączone.

NORMY CZASU PRACY

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144 kp (art. 129 kp). Wymienione przepisy wskazują na możliwość stosowania wydłużeń czasu pracy w zakresie doby oraz, niekiedy, również tygodnia. Zauważmy jednak, że nie odsyłają do regulacji dotyczących pracy osób na stanowiskach kierowniczych czy zadaniowego czasu pracy.

Normy czasu pracy narzucone w art. 129 kp (8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy) mogą zostać określone inaczej w przepisach odrębnych.

Najczęściej w praktyce pracodawca będzie miał do czynienia z tymi, które dotyczą pracowników niepełnosprawnych. Czas pracy osoby niepełnosprawnej uzależniony jest znowu od orzeczonego stopnia niepełnosprawności i wynosi:

  • maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo – w odniesieniu do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności;
  • maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Normy czasu pracy dotyczą wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, systemu czasu pracy oraz podstawy nawiązania stosunku pracy. Na gruncie przepisów prawa pracy nie można przyjąć, że są pracownicy, których nie ograniczają żadne reguły dotyczące czasu pracy.

KIEROWNICY

Największe odmienności w zakresie czasu pracy występują w odniesieniu do kadry kierowniczej, przy tym widoczne jest to najbardziej w stosunku do osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Jeżeli gdzieś można by mówić o czasie „nienormowanym” w rozumieniu najbliższym rzeczywistym regulacjom, to właśnie do tej grupy osób.

Pojęcie kadry kierowniczej nie jest jednolite. Zawiera w sobie dwie grupy pracowników:

  • osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy;

  • kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

[…]

Marek Rotkiewicz
prawnik specjalizujący się w prawie pracy 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.