Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień – Październik 2018 » BHP » Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy (cz. 2)
 
Marcin Jachimowicz

Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy (cz. 2)

Kontynuujemy rozważania dotyczące odpowiedzialności pracodawcy, na którym spoczywa szereg obowiązków proceduralnych i materialnych związanych z wypadkiem przy pracy. Wyjaśnimy, jak zabezpieczyć miejsce wypadku, co zrobić, żeby zakład pracy mógł ponownie funkcjonować, oraz przejdziemy przez szereg obowiązków powypadkowych.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (dalej: rozporządzenie wypadkowe) do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

 • dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych;
 • uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane;
 • dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają na odtworzenie jego okoliczności.

Zgoda na uruchomienie maszyn

Pracodawca wyraża zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych, bądź też dokonywanie zmian w miejscu wypadku w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po uprzednim dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, szkicu, fotografii bądź też nagrania obrazu miejsca zdarzenia (§ 3 ust. 2 rozporządzenia wypadkowego). W sytuacji, w której mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym, ciężkim bądź też zbiorowym, zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń wyraża pracodawca, po uzyskaniu akceptacji właściwego inspektora pracy i prokuratora (§ 3 ust. 3 rozporządzenia wypadkowego).

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody wymienionych podmiotów jest niedopuszczalne, chyba że zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu (§ 3 ust. 4 rozporządzenia wypadkowego), np. wybuchowi substancji łatwopalnej, wybuchowi gazu lub zawalenia się budowli.

W świetle tych regulacji w przypadku wystąpienia wypadku na pierwszy plan wysuwa się konieczność podjęcia przez pracodawcę czynności łagodzących i zapobiegających dalszym ujemnym skutkom zdarzenia, w tym:

 • udzielenia lub zorganizowania pierwszej pomocy osobom, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, nawet godząc się na zniszczenie niektórych śladów zdarzenia;
 • organizowania akcji ratowania mienia, np. poprzez lokalizację pożaru i gaszenie ognia (do czasu przyjazdu straży pożarnej), spowodowania wyłączenia dopływu gazu, prądu, wody, powiadomienia Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego.

W dalszej kolejności pracodawca powinien podjąć działania chroniące miejsce zdarzenia wypadkowego przed zmianami, w tym:

 • usunięcie z niego osób niepowołanych i strzeżenie jego granic, np. poprzez jego wytyczenie i oznaczenie;
 • zidentyfikowanie wszystkich osób znajdujących się na miejscu zdarzenia wypadkowego lub wchodzących na jego teren oraz ustalenie świadków wypadku i ustalenie, gdzie te osoby znajdowały się w momencie zaistnienia zdarzenia i czym się wówczas zajmowały;
 • wyznaczenie drogi poruszania się po miejscu zdarzenia;
 • dokonanie oceny ryzyka naniesienia zanieczyszczeń na miejsce zdarzenia (jeżeli zagrożenie takie istnieje, należy opisać źródło zanieczyszczeń);
 • zabezpieczenie śladów zdarzenia wypadkowego przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i przed szkodliwym działaniem środowiska;
 • ochrona śladów przed zniszczeniem (zniekształceniem, zatarciem), przemieszczeniem przez osoby (lub zwierzęta).

Jeżeli zachodzi konieczność usunięcia z miejsca wypadku w bezpieczne miejsce przedmiotu stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia albo mienia, należy to uczynić bardzo ostrożnie, a miejsce, z którego przedmiot ten usunięto, należy oznaczyć, np. numerem wykonanym z kartonu lub innego tworzywa, a także obrysowanie kredą.

[...]

Marcin Jachimowicz
prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Świebodzinie, autor licznych artykułów

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.