Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień – Październik 2018 » Czas pracy » Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
 
Justyna Lenczewska

Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z planem urlopowym należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, za który urlop ten przysługuje. Prawo do zaległego urlopu przedawnia się po 3 latach.

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi w roku, w którym nabył on do niego prawo (art. 161 kp). Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów bądź na wniosek pracownika. Obowiązek ten nie dotyczy części urlopu na żądanie. Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni na dany rok. W przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta wszystkich dni urlopu na żądanie bądź ich części, urlop ten nie przechodzi na kolejny rok jako urlop na żądanie, a jako tradycyjny urlop wypoczynkowy udzielany na ogólnych zasadach.

PRZYKŁAD 1

Pracownik w 2017 r. skorzystał z 1 dnia urlopu na żądanie. Czy w 2018 r. będzie miał prawo do 7 dni urlopu na żądanie? Nie, pracownik w 2018 r. będzie miał prawo do 4 dni urlopu na żądanie. Urlop na żądanie w przypadku niewykorzystania go przez pracownika w danym roku nie sumuje się, a na kolejny rok przechodzi jako urlop wypoczynkowy.

DO 30 WRZEŚNIA

W praktyce może pojawić się wątpliwość, jak należy rozumieć spełnienie warunku udzielenia urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września. Przyjmuje się, że wymóg ten jest spełniony, jeżeli najpóźniej 30 września pracownik rozpoczyna wykorzystywanie zaległej części.

PRZYKŁAD 2

Pracownik ma 7 dni urlopu zaległego za 2017 r. 27 września 2018 r. pracownik składa wniosek urlopowy o wykorzystanie tych 7 zaległych dni od 29 września do 5 października 2018 r. Pracodawca w tym samym dniu wyraził na to zgodę. Czy wobec tego spełniony zostaje wymóg z art. 168 kp? Tak, gdyż art. 168 kp stanowi o tym, że urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, a w podanym przykładzie urlop został udzielony 27 września 2018 r. i pracownik rozpoczął jego wykorzystywanie jeszcze przed upływem ostatniego dnia września.

PRZYKŁAD 3

Pracownik ma 3 dni urlopu zaległego za 2017 r. 20 września 2018 r. pracownik składa wniosek urlopowy o wykorzystanie tych 3 dni zaległych od 22 grudnia do 24 grudnia 2018 r. Czy pracodawca może wyrazić zgodę na ten urlop? Nie, pracodawca nie może wyrazić zgody na wykorzystanie urlopu zaległego w grudniu, mimo że zostałby on udzielony do końca września i tak można by wnioskować z literalnego brzmienia art. 168 kp. Takie działanie jednak byłoby sprzeczne z celem art. 168 kp. Bowiem termin z art. 168 kp jest zachowany, jeżeli pracownik rozpoczął urlop przed upływem 30 września.

PRZEDAWNIENIA

Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego do końca trzeciego kwartału nie powoduje utraty prawa do tego urlopu. Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy stało się ono wymagalne (art. 293 § 1 kp). Prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem odnawialnym, które pracownik nabywa każdego roku.

Bieg terminu przedawnienia prawa do urlopu liczy się od 1 października roku następnego po tym, za który urlop ten przysługiwał.

[…]

Justyna Lenczewska
radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy i postępowaniu administracyjnym

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.