Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień – Październik 2018 » Czas pracy » Zdarzenia zaliczane i niezaliczane do czasu pracy
 
Grzegorz Sobota

Zdarzenia zaliczane i niezaliczane do czasu pracy

Pracownik jest zobowiązany do przepracowania przewidzianego dla niego wymiaru czasu pracy, obliczanego na podstawie ustawowych norm oraz obowiązujących przepisów. W przypadku jednak wystąpienia wskazanych w przepisach prawa okoliczności pracodawca musi zwolnić pracownika ze świadczenia pracy.

W zależności od tego, jak stanowią przepisy, pracownik za czas zwolnienia zachowa prawo do wynagrodzenia lub nie. Pracownik w niektórych przypadkach ma prawo za czas zwolnienia z wykonywania pracy do rekompensaty pieniężnej. Mogą wystąpić też zwolnienia od pracy, które pozbawiają pracownika wynagrodzenia, chyba że ten czas odpracuje w innym terminie. Aktem prawnym, który reguluje kwestie związane ze sposobem usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz zwalnianiem pracownika ze świadczenia pracy ze względu na wystąpienie określonych okoliczności, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie usprawiedliwienia nieobecności).

POWIADOMIENIE O NIEOBECNOŚCI

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Tak stanowią przepisy ogólnie obowiązujące. Jeśli pracodawca nie określił, w jaki sposób pracownik powinien powiadomić o nieobecności w pracy, takiego powiadomienia należy dokonać osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. Ważne, żeby było skutecznie. Nie można też dokonywać powiadomienia w sposób zupełnie dowolny, np. za pomocą portali społecznościowych, chyba że zwierzchnik taką formę akceptuje.

Pracodawca nie może ustalić w tym zakresie zasad mniej korzystnych niż przewidziane w przepisach prawa.

Najczęściej spotykana przyczyna usprawiedliwionej nieobecności w pracy wynika z choroby pracownika. Za czas choroby przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek. W praktyce jednak może wystąpić szereg innych okoliczności uprawniających do zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy, które spowodują, że wymiar czasu pracy zostanie zmniejszony o czas nieobecności.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w następujących przypadkach:

  • uczestnictwa w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym;
  • przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych;
  • uczestnictwa w akcji ratowniczej pracownika będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;
  • uczestnictwa w akcji ratowniczej członka ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR”, wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa;
  • oddania krwi przez pracownika będącego krwiodawcą;
  • przeprowadzania przez pracownika będącego krwiodawcą okresowych badań lekarskich zalecanych przez stację krwiodawstwa, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

[...]

Grzegorz Sobota
praktyk specjalizujący się w sprawach kadrowo-płacowych, prowadzi szkolenia z prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.