Kadry i Płace w Administracji

Strona główna » Wrzesień - Październik 2019 » Stosunek pracy » Zmiany w wystawianiu i wydawaniu świadectwa pracy
 
Ewa Łukasik

Zmiany w wystawianiu i wydawaniu świadectwa pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wydłużony z 7 do 14 dni termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy, a także nowy wzór świadectwa pracy – to najważniejsze zmiany, o których powinni pamiętać pracodawcy, wystawiając świadectwo pracy po 7 września 2019 r.

Rys. B. Brosz

Od 7 września 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 1043), dotyczące wydawania świadectwa pracy. W tym samym dniu weszły również w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy, które zmieniają wzór świadectwa pracy.

Termin wydania świadectwa pracy

Do 7 września 2019 r. przepisy obligowały pracodawcę do wydania świadectwa pracy niezwłocznie. Przepisy rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy doprecyzowywały, że dokument ten należy wydać w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Od 7 września 2019 r. pracodawca jest zobligowany przepisem kp do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Tak jak dotychczas pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy w terminie, tj. w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, na pracodawcę może zostać nałożona kara w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Do 7 września 2019 r. karze podlegało jedynie niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Dłuższy termin na złożenie wniosku

Ustawodawca wydłużył termin na złożenie wniosku w sprawie sprostowania świadectwa pracy. Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę pracownik ma prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca nie zawiadomi o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik wnosi do sądu pracy żądanie sprostowania świadectwa pracy.

Natomiast zgodnie z art. 971 kp dodanym nowelizacją w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Z żądaniem tym można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia. Roszczenie to ma charakter roszczenia niemajątkowego, wynikającego ze stosunku pracy, a tym samym – na podstawie art. 291 § 1 kp – przedawnia się ono z upływem 3 lat. Takie rozwiązanie umożliwi pracownikowi uzyskanie dokumentu (orzeczenia zastępującego świadectwo pracy), który następnie będzie mógł przedłożyć w odpowiednich instytucjach czy organach bądź u kolejnego pracodawcy.

Zmiany treści świadectwa pracy

W związku ze zmianą terminów na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy oraz wniesienie pozwu do sądu pracy w treści świadectwa pracy od 7 września 2019 r. należy zmienić treść pouczenia (patrz: Wzór świadectwa pracy).

Z treści pouczenia znajdującego się we wzorze świadectwa pracy, który jest załącznikiem do rozporządzenia, nie wynika już obowiązek pracodawcy wskazania pracownikowi sądu ­pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa pracy. ­Obowiązku takiego nie nakładają bowiem przepisy kp (do 7 września 2019 r. brak pouczenia o prawie odwołania się do właściwego sądu pracy mógł stanowić podstawę do przywrócenia terminu dokonania tej czynności).

Od 7 września 2019 r. pracodawca nie ma obowiązku wskazywania w pouczeniu właściwego sądu pracy, do którego pracownik może złożyć powództwo o sprostowanie świadectwa pracy. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sądem właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Wybór między tymi sądami należy do powoda.

Instrukcja wypełniania świadectwa pracy

Nagłówek – w tym miejscu należy wskazać nazwę pracodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, numer NIP lub REGON-PKD oraz miejscowość i datę wystawienia świadectwa.

W ust. 1 poza danymi pracownika (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia) należy podać nazwę pracodawcy oraz jego siedzibę, a także w jakim okresie oraz w jakim wymiarze czasu pracy pracownik był zatrudniony. Wymiar czasu pracy powinien być określony w umowie o pracę, a następnie wskazany w świadectwie pracy ułamkiem zwykłym (np. pełny wymiar czasu pracy, 1/2, 1/4, 3/4 pełnego wymiaru czasu pracy) albo dziesiętnym (np. 0,75 pełnego wymiaru czasu pracy).

Od 29 czerwca 2019 r. w świadectwie pracy nie podaje się imion rodziców pracownika.

Pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na podstawie art. 231 kp lub przepisów odrębnych podaje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców). W ust. 1 świadectwa pracy pracodawca podaje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy albo poprzednich stosunków pracy. Dotyczy to wcześniej zakończonych umów terminowych, jeżeli po ich zakończeniu stosunek pracy był kontynuowany, a pracownik nie otrzymał świadectwa pracy.

[...]

Ewa Łukasik
ekspert prawa pracy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.