Prawo do bycia offline

Parlament Europejski chce wprowadzić dyrektywę, która będzie chroniła pracowników zdalnych przed koniecznością bycia do dyspozycji szefa po godzinach pracy. Zmiany gwarantowałyby pracownikom prawo do bycia offline. Projekt dyrektywy, przedłożony Komisji Europejskiej, zakłada, że pracownik zdalny, którego dzień pracy dobiegł końca, będzie mógł wyłączyć służbowy komputer i telefon, niezależnie od tego, czy przełożony w dalszym ciągu…

Styczeń-Marzec 2021

Stosunek pracy Licencje na oprogramowanie przy pracy zdalnej Wybór jako podstawa zatrudnienia pracownika Zatrudnianie cudzoziemców w administracji publicznej Czas pracy Termin wydania świadectwa pracy Wykorzystywanie urlopów zaległych w trakcie pandemii Dodatkowy urlop urzędników służby cywilnej Wynagrodzenia i świadczenia Potrącenia z wynagrodzeń na poczet kary ograniczenia wolności Dokumentacja płacowa w jednostkach sfery budżetowej Fundusz nagród i…

COVID-19 a żywotność pracownika

Pandemia koronawirusa wywołała już wiele zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Niewątpliwie wywoła kolejne. Jest to wydarzenie bez precedensu w ostatnich dziesięcioleciach, porównywane z tzw. grypą hiszpanką. Niewątpliwym skutkiem są zmiany chorobowe u osób, które były chore na koronawirusa, zarówno objawowo, jak i bezobjawowo. Każda z tych osób odnotowuje, jak wynika z enuncjacji prasowych pochodzących…

Szerokie bezpieczeństwo pracy

Sąd Okręgowy w Olsztynie w prawomocnym wyroku z 29 stycznia 2021 r. uznał, że zatajenie informacji o podróży zagranicznej w okresie pandemii może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego z pracy. Rozstrzygnięcie dotyczyło sprawy pracownika, który był zatrudniony w zakładzie pracy, gdzie w początkowym okresie pandemii, przedsiębiorca zobowiązał pracowników do informowania swoich kierowników o przypadkach wyjazdów zagranicznych.…

Poszukiwane oszczędności i ich skutki długofalowe

Rok 2020, a zapewne także i przyszły, upłynął pod wpływem poszukiwania oszczędności oraz optymalizacji rozwiązań procesów kadrowych. Stosowane są proste rozwiązania, takie jak zmniejszenia wymiaru czasu pracy, ograniczenia wynagrodzeń, cięcia funduszu osobowego czy funduszu nagród, ale i bardziej złożone, jak łączenie obowiązków i stanowisk, przesunięcia w obszarze zakresów czynności i zadań, ich modyfikacja przy jednoczesnym…

Pracownicy z aplikacji

Komisja Europejska chce uregulować pracę wykonywaną za pośrednictwem platform cyfrowych (np. Uber). Działania mają ruszyć w drugim półroczu 2021 r. Komisja Europejska zwraca uwagę na istotną rolę tego typu usług, czyli głównie transportu i dostaw realizowanych dzięki aplikacjom, zwłaszcza w czasie pandemii. Obecnie status prawny zarobkujących za pośrednictwem aplikacji lub platform cyfrowych w praktyce nie…

Listopad-Grudzień 2020

Stosunek pracy Regulamin świadczenia pracy zdalnej Warunki lokalowe i techniczne Praca zdalna – potrzeba regulacji w regulaminie pracy Prawa i obowiązki stron stosunku pracy Naruszenie reguł ochrony podstawą rozwiązania umowy Czas pracy Praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji Wykonywanie, nadzór i rozliczanie pracy zdalnej Monitorowanie pracy zdalnej Wynagrodzenia i świadczenia Porozumienia zawieszające Świadczenia pieniężne…

Jak przygotować się do wdrożenia PPK?

Doświadczenia PKO TFI z I etapu wdrażania PPK – rozmowa z Łukaszem Kwietniem, Wiceprezesem Zarządu PKO TFI, i z Andrzejem Piestrzeniewiczem, Dyrektorem ds. Sprzedaży w PKO TFI. Najpóźniej do 26 marca 2021 r. jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek podpisać umowę o zarządzanie z instytucją zarządzającą PPK. Jakie są Państwa doświadczenia z I etapu i…