Badanie na obecność alkoholu i innych substancji

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Jego realizacja w znacznej mierze jest uzależniona od współpracy pracodawcy z pracownikiem. Szczególnym przejawem współdziałania stron stosunku pracy jest zdolność pracownika i gotowość do świadczenia pracy. Warunkowana jest ona różnymi przesłankami, w tym m.in. trzeźwością i niepozostawaniem pod wpływem narkotyków. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie…

Maj-Czerwiec 2022

Stosunek pracy Obowiązki pracodawcy z perspektywy obrony Ojczyzny Czynienie ze swego prawa użytku Obrona pracownika będącego członkiem związku zawodowego Ochrona związkowców Kontrola trzeźwości pracowników Czas pracy Znaczenie czynności doraźnych Stosowanie zadaniowego czasu pracy w administracji publicznej Wynagrodzenia i świadczenia Praktyczne problemy związane z KZP Odprawa emerytalna i rentowa Nagroda jubileuszowa Ubezpieczenia społeczne i podatki Zmiana…

Wskaźnik wolnych miejsc pracy ciągle rośnie

Główny Urząd Statystyczny podaje, że niemal jedną piątą wolnych miejsc pracy stanowiły miejsca nowo utworzone. Liczba wolnych nowych miejsc pracy w skali roku zwiększyła się o 28,7%, zaś w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się o 4,4%. W I kwartale 2022 r. wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 1,25% i był o 0,35 pkt procentowego większy…

4-dniowy tydzień pracy

W Wielkiej Brytanii odbędzie się największy eksperyment związany ze skróceniem tygodniowego czasu pracy. Weźmie w nim udział prawie 3 tys. pracowników spośród 70 firm. Na liście pracodawców gotowych do wzięcia udziału w badaniu znalazły się m.in. firmy rekrutacyjne oraz te reprezentujące branżę nowych technologii, organizacje charytatywne. Czas pracy pracowników biorących udział w tym eksperymencie zostanie…

Rekompensaty za nieobecność pracownika-żołnierza

Od soboty 23 kwietnia 2022 r. obowiązuje ustawa o obronie Ojczyzny. Jej przepisy są ważne także dla pracodawców, gdyż mają uregulować kwestię świadczenia pieniężnego przysługującego im za pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego żołnierzem obrony terytorialnej pełniącym służbę wojskową rotacyjnie. Ustawa wprowadza ochotniczą zasadniczą służbę wojskową. Ma trwać 12 miesięcy i będzie zbliżona do obowiązkowej…

Przetwarzanie danych o zdrowiu pracownika

Sąd Rejonowy w Warszawie w wyroku z 26 stycznia 2022 r. (VIII P 475/21) uchylił kary porządkowe nałożone przez pracodawcę będącego instytucją państwową na grupę pracowników. Pracodawca zarządził, że warunkiem przystąpienia do zajęć jest okazanie certyfikatu szczepienia i wypełnienie oświadczenia zdrowotnego, a w przypadku osób niezaszczepionych – poddanie się szybkiemu testowi antygenowemu oraz wypełnienie oświadczenia…

(Kolejny) Polski Ład

Obecnie trwają prace projektowe nad nowelizacją przepisów o tzw. Polskim Ładzie, które będą określać w nowy sposób zobowiązania podatkowe pracowników. Założenie jest takie, aby rozwiązania te były bardziej korzystne niż dotychczasowe propozycje, jakie są przynależne pracownikom. Jaki będzie ostateczny skutek tych propozycji, okaże się wówczas, gdy zostaną uchwalone konkretne przepisy i zaczną obowiązywać normy prawne.…

Marzec-Kwiecień 2022

Stosunek pracy Uciekający przed wojną a zatrudnienie na terenie RP Wykonanie i skutki nieprawomocnego wyroku sądu pracy Kompetencje związków zawodowych w procesie organizacji czasu pracy Czas pracy Uprawnienia rodzicielskie w 2022 r. – work-life balance Czas pracy w podróży służbowej Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych Prawo do „rozłączenia się” Wynagrodzenia i świadczenia Podział środków na…